Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

12.12.2016

​Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen Saha
Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK'nın
Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 11/12/2015 tarihinde 10 üzerinden 9,13 olan
notumuz 12/12/2016 tarihi itibariyle 9,15 olarak güncellenmiştir. Not artışı ASELSAN'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne verdiği önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak
yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucudur. Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç
notunu alarak başlayan ASELSAN, konuya verdiği önemin göstergesi olarak notunu her yıl daha da ileriye taşımaktadır.
ALT BAŞLIK / NOT / AĞIRLIK
Pay Sahipleri / 83,62 / %25
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık / 98,46 / %25
Menfaat Sahipleri / 95,87 / %15
Yönetim Kurulu / 90,32 / %35
Bu notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını
etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği,
kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir.